Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-juni. 2009, 2010 og 2011. Millionar kroner
  2009 2010 2011 Endring i prosent
  2009-2010 2010-2011
Fordelte skattar i alt  391 788  373 306  408 819 -4,7 9,5
Ordinær skatt til primærkommunen 56 982 59 006 58 085 3,6 -1,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 11 214 11 516 12 118 2,7 5,2
Arbeidsgjevaravgift 1 60 942 61 158 64 842 0,4 6,0
Medlemsavgift til folketrygda 44 392 45 264 49 591 2,0 9,6
Fellesskatt til staten  103 994  116 058  124 126 11,6 7,0
Ordinær skatt til staten 13 956 13 367 12 224 -4,2 -8,6
Ordinær skatt på oljeutvinning 37 014 25 594 33 108 -30,9 29,4
Særskatt på oljeutvinning 63 188 41 169 54 297 -34,8 31,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  107  175  429 63,1  146,0
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift  236 920  240 849  255 446 1,7 6,1
Ordinær skatt til primærkommunen 55 833 58 053 56 655 4,0 -2,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 11 001 11 337 11 840 3,1 4,4
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 60 942 61 158 64 842 0,4 6,0
Medlemsavgift til folketrygda 44 550 45 429 49 525 2,0 9,0
Fellesskatt til staten 53 581 54 066 61 214 0,9 13,2
Ordinær skatt til staten 10 907 10 632 10 940 -2,5 2,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  107  175  429 63,1  146,0
           
Upersonlege skattytarar  155 488  133 101  153 092 -14,4 15,0
Ordinær skatt til primærkommunen 1 340 1 163 1 340 -13,2 15,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  243  211  243 -13,2 15,2
Fellesskatt til staten 50 623 62 191 62 849 22,9 1,1
Ordinær skatt til staten 3 079 2 772 1 256 -10,0 -54,7
Ordinær skatt på oljeutvinning 37 014 25 594 33 108 -30,9 29,4
Særskatt på oljeutvinning 63 188 41 169 54 297 -34,8 31,9
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -620 -644  281 : :
Ordinær skatt til primærkommunen -191 -210 90 : :
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 -30 -32 35 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - 0 : :
Medlemsavgift, folketrygda -157 -165 66 : :
Fellesskatt til staten -211 -200 63 : :
Ordinær skatt til staten -30 -37 28 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller