Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-mars. 2008, 2009 og 2010. Millionar kroner (Rettet 14.06.2011)
  2009 2010 2011 Endring i prosent
  2009-2010 2010-2011
Fordelte skattar i alt  202 850  189 237 3211 917 -6,7 312,0
Ordinær skatt til primærkommunen 32 018 34 217 34 181 6,9 -0,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 6 539 6 684 7 066 2,2 5,7
Arbeidsgjevaravgift 1 41 139 40 661 43 052 -1,2 5,9
Medlemsavgift til folketrygda 25 451 26 412 28 832 3,8 9,2
Fellesskatt til staten 55 642 52 883 62 484 -5,0 18,2
Ordinær skatt til staten 6 817 7 028 7 009 3,1 -0,3
Ordinær skatt på oljeutvinning 13 026 8 156 311 009 -37,4 335,0
Særskatt på oljeutvinning 22 175 13 120 18 058 -40,8 37,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 43 76  225 77,7  195,4
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift  142 494  144 794  154 218 1,6 6,5
Ordinær skatt til primærkommunen 31 277 33 659 33 441 7,6 -0,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 6 398 6 578 6 924 2,8 5,3
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 41 139 40 661 43 052 -1,2 5,9
Medlemsavgift til folketrygda 25 430 26 411 28 773 3,9 8,9
Fellesskatt til staten 32 474 31 354 35 270 -3,4 12,5
Ordinær skatt til staten 5 732 6 055 6 533 5,6 7,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 43 76  225 77,7  195,4
           
Upersonlege skattytarar 60 270 44 444 357 456 -26,3 329,3
Ordinær skatt til primærkommunen  715  561  662 -21,6 18,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  131  102  120 -22,1 17,7
Fellesskatt til staten 23 145 21 534 27 151 -7,0 26,1
Ordinær skatt til staten 1 078  971  456 -10,0 -53,0
Ordinær skatt på oljeutvinning 13 026 8 156 311 009 -37,4 335,0
Særskatt på oljeutvinning 22 175 13 120 18 058 -40,8 37,6
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 85 -1  242 : :
Ordinær skatt til primærkommunen 25 -3 79 : :
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 10 4 22 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Medlemsavgift, folketrygda 21 1 59 : :
Fellesskatt til staten 23 -6 63 : :
Ordinær skatt til staten 7 2 19 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
3  Rettet 14.06.2011.

Standardtegn i tabeller