Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-februar. 2008, 2009 og 2010. Millionar kroner
  2009 2010 2011 Endring i prosent
  2009-2010 2010-2011
Fordelte skattar i alt  126 745  112 389  128 612 -11,3 14,4
Ordinær skatt til primærkommunen 14 475 14 912 16 195 3,0 8,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 2 955 2 890 3 163 -2,2 9,5
Arbeidsgjevaravgift 1 22 391 21 778 23 143 -2,7 6,3
Medlemsavgift til folketrygda 11 135 11 430 12 248 2,7 7,2
Fellesskatt til staten 37 287 36 174 40 827 -3,0 12,9
Ordinær skatt til staten 3 306 3 847 4 042 16,4 5,1
Ordinær skatt på oljeutvinning 13 021 8 161 10 910 -37,3 33,7
Særskatt på oljeutvinning 22 141 13 126 17 888 -40,7 36,3
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 34 72  197  110,4  174,3
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift 66 817 66 553 71 609 -0,4 7,6
Ordinær skatt til primærkommunen 13 693 14 349 15 582 4,8 8,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 2 809 2 785 3 046 -0,9 9,4
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 22 391 21 778 23 143 -2,7 6,3
Medlemsavgift til folketrygda 11 122 11 420 12 204 2,7 6,9
Fellesskatt til staten 14 199 13 275 14 572 -6,5 9,8
Ordinær skatt til staten 2 568 2 875 2 864 12,0 -0,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 34 72  197  110,4  174,3
           
Upersonlege skattytarar 59 879 45 799 56 823 -23,5 24,1
Ordinær skatt til primærkommunen  767  553  555 -27,9 0,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  140  100  100 -28,6 0,5
Fellesskatt til staten 23 075 22 890 26 207 -0,8 14,5
Ordinær skatt til staten  735  970 1 163 31,9 19,9
Ordinær skatt på oljeutvinning 13 021 8 161 10 910 -37,3 33,7
Særskatt på oljeutvinning 22 141 13 126 17 888 -40,7 36,3
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - - - -
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - - -
Medlemsavgift til folketrygda - - - - -
Ordinær skatt til staten - - - - -
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 50 37  181 -24,8  383,9
Ordinær skatt til primærkommunen 16 11 57 -31,4  436,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 6 5 17 -16,0  227,3
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - - -
Medlemsavgift, folketrygda 13 10 44 -21,3  349,9
Fellesskatt til staten 12 9 48 -27,6  432,2
Ordinær skatt til staten 3 3 15 -11,2  431,4
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller