Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar. 2009, 2010 og 2011. Millionar kroner
  2009 2010 2011 Endring i prosent
  2009-2010 2010-2011
Fordelte skattar i alt 64 650 65 419 70 928 1,2 8,4
Ordinær skatt til primærkommunen 13 173 14 067 15 245 6,8 8,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 2 704 2 730 2 984 1,0 9,3
Arbeidsgjevaravgift 1 21 736 21 353 22 703 -1,8 6,3
Medlemsavgift til folketrygda 10 675 11 178 11 934 4,7 6,8
Fellesskatt til staten 13 863 13 170 15 005 -5,0 13,9
Ordinær skatt til staten 2 452 2 820 2 805 15,0 -0,5
Ordinær skatt på oljeutvinning 6 13 22  115,1 71,7
Særskatt på oljeutvinning 10 20 36  103,5 75,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 31 68  195  118,2  187,6
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift 64 354 65 196 69 975 1,3 7,3
Ordinær skatt til primærkommunen 13 154 14 063 15 204 6,9 8,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 2 698 2 727 2 973 1,1 9,0
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 21 736 21 353 22 703 -1,8 6,3
Medlemsavgift til folketrygda 10 664 11 176 11 905 4,8 6,5
Fellesskatt til staten 13 628 12 997 14 216 -4,6 9,4
Ordinær skatt til staten 2 444 2 813 2 779 15,1 -1,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 31 68  195  118,2  187,6
           
Upersonlege skattytarar  251  216  832 -14,0  285,7
Ordinær skatt til primærkommunen 5 3 2 -40,9 -50,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 1 1 0 -40,5 -53,7
Fellesskatt til staten  223  173  757 -22,6  338,6
Ordinær skatt til staten 5 6 16 17,9  149,4
Ordinær skatt på oljeutvinning 6 13 22  115,1 71,7
Særskatt på oljeutvinning 10 20 36  103,5 75,1
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - - - -
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - - -
Medlemsavgift til folketrygda - - - - -
Ordinær skatt til staten - - - - -
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 45 8  120 -83,3 1 503,1
Ordinær skatt til primærkommunen 14 1 39 -91,6 3 149,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 5 2 11 -55,2  428,0
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - - -
Medlemsavgift, folketrygda 11 2 29 -79,7 1 180,5
Fellesskatt til staten 12 1 31 -90,9 2 773,7
Ordinær skatt til staten 3 1 10 -69,7 1 047,8
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller