Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-november. 2008, 2009 og 2010. Millionar kroner
  2008 2009 2010 Endring i prosent
  2008-2009 2009-2010
Fordelte skattar i alt  703 259  668 892  669 947 -4,9 0,2
Ordinær skatt til primærkommunen  100 760  106 776  114 175 6,0 6,9
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)2 20 316 20 744 22 234 2,1 7,2
Arbeidsgjevaravgift1  114 506  120 199  122 255 5,0 1,7
Medlemsavgift til folketrygda 81 533 87 969 89 292 7,9 1,5
Fellesskatt til staten  165 763  159 487  172 063 -3,8 7,9
Ordinær skatt til staten 21 420 26 028 21 672 21,5 -16,7
Ordinær skatt på oljeutvinning 72 999 54 163 48 275 -25,8 -10,9
Særskatt på oljeutvinning  122 589 92 192 78 364 -24,8 -15,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 3 372 1 335 1 618 -60,4 21,2
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift  439 911  458 366  474 290 4,2 3,5
Ordinær skatt til primærkommunen 99 213  105 768  113 258 6,6 7,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)2 20 020 20 551 22 055 2,7 7,3
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1  114 506  120 199  122 255 5,0 1,7
Medlemsavgift til folketrygda 81 740 88 252 89 603 8,0 1,5
Fellesskatt til staten  101 610 98 908  105 365 -2,7 6,5
Ordinær skatt til staten 19 450 23 354 20 136 20,1 -13,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 3 372 1 335 1 618 -60,4 21,2
           
Upersonlege skattytarar  264 165  211 606  196 855 -19,9 -7,0
Ordinær skatt til primærkommunen 1 797 1 337 1 310 -25,6 -2,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)2  328  243  238 -25,8 -2,1
Fellesskatt til staten 64 421 60 939 67 067 -5,4 10,1
Ordinær skatt til staten 2 030 2 732 1 601 34,5 -41,4
Ordinær skatt på oljeutvinning 72 999 54 163 48 275 -25,8 -10,9
Særskatt på oljeutvinning  122 589 92 192 78 364 -24,8 -15,0
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 0 0 - 0,0 -
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - - -
Medlemsavgift til folketrygda - - - - -
Ordinær skatt til staten 0 0 - 0,0 -
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -821 -1 081 -1 198 31,6 10,9
Ordinær skatt til primærkommunen -249 -330 -393 32,3 19,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)2 -32 -50 -59 57,9 18,1
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - - -
Medlemsavgift, folketrygda -207 -283 -311 36,7 10,0
Fellesskatt til staten -268 -360 -369 34,5 2,5
Ordinær skatt til staten -65 -58 -65 -12,1 13,6
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller