Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-september. 2008, 2009 og 2010. Millionar kroner
  2008 2009 2010 Endring i prosent
  2008-2009 2009-2010
Fordelte skattar i alt  556 354  554 350  551 114 -0,4 -0,6
Ordinær skatt til primærkommunen 81 526 89 207 92 797 9,4 4,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 16 689 17 480 18 126 4,7 3,7
Arbeidsgjevaravgift 1 95 198  101 130  102 329 6,2 1,2
Medlemsavgift til folketrygda 64 066 69 982 71 730 9,2 2,5
Fellesskatt til staten  135 105  134 004  147 899 -0,8 10,4
Ordinær skatt til staten 16 352 20 420 19 628 24,9 -3,9
Ordinær skatt på oljeutvinning 53 960 44 744 37 060 -17,1 -17,2
Særskatt på oljeutvinning 90 210 76 095 59 976 -15,6 -21,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 3 248 1 288 1 568 -60,3 21,7
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift  355 921  378 634  387 975 6,4 2,5
Ordinær skatt til primærkommunen 80 138 88 030 91 817 9,8 4,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 16 422 17 257 17 937 5,1 3,9
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 95 198  101 130  102 329 6,2 1,2
Medlemsavgift til folketrygda 64 158 70 125 71 876 9,3 2,5
Fellesskatt til staten 82 043 83 449 85 616 1,7 2,6
Ordinær skatt til staten 14 714 17 353 16 832 17,9 -3,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 3 248 1 288 1 568 -60,3 21,7
           
Upersonlege skattytarar  200 806  176 280  163 708 -12,2 -7,1
Ordinær skatt til primærkommunen 1 504 1 352 1 168 -10,1 -13,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  274  245  212 -10,5 -13,6
Fellesskatt til staten 53 197 50 754 62 464 -4,6 23,1
Ordinær skatt til staten 1 661 3 091 2 828 86,0 -8,5
Ordinær skatt på oljeutvinning 53 960 44 744 37 060 -17,1 -17,2
Særskatt på oljeutvinning 90 210 76 095 59 976 -15,6 -21,2
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 0 0 - 0,0 -
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - - -
Medlemsavgift til folketrygda - - - - -
Ordinær skatt til staten 0 0 - 0,0 -
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -378 -564 -569 49,1 0,8
Ordinær skatt til primærkommunen -116 -175 -187 50,6 7,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 -8 -23 -23  202,5 0,0
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - - -
Medlemsavgift, folketrygda -92 -143 -146 55,7 1,8
Fellesskatt til staten -134 -199 -181 48,4 -9,0
Ordinær skatt til staten -28 -24 -31 -16,0 31,8
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller