Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-august. 2008, 2009 og 2010. Millionar kroner
  2008 2009 2010 Endring i prosent
  2008-2009 2009-2010
Fordelte skattar i alt  486 433  480 657  471 429 -1,2 -1,9
Ordinær skatt til primærkommunen 65 287 70 559 73 156 8,1 3,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 13 355 13 859 14 286 3,8 3,1
Arbeidsgjevaravgift 1 77 888 83 208 83 635 6,8 0,5
Medlemsavgift til folketrygda 50 860 55 199 56 367 8,5 2,1
Fellesskatt til staten  118 303  116 750  129 504 -1,3 10,9
Ordinær skatt til staten 13 374 16 715 16 023 25,0 -4,1
Ordinær skatt på oljeutvinning 53 958 45 715 37 024 -15,3 -19,0
Særskatt på oljeutvinning 90 208 77 367 59 917 -14,2 -22,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 3 200 1 285 1 519 -59,9 18,2
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift  286 007  302 749  308 508 5,9 1,9
Ordinær skatt til primærkommunen 63 914 69 400 72 191 8,6 4,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 13 093 13 642 14 102 4,2 3,4
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 77 888 83 208 83 635 6,8 0,5
Medlemsavgift til folketrygda 50 960 55 355 56 525 8,6 2,1
Fellesskatt til staten 65 214 66 208 67 295 1,5 1,6
Ordinær skatt til staten 11 738 13 651 13 242 16,3 -3,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 3 200 1 285 1 519 -59,9 18,2
           
Upersonlege skattytarar  200 831  178 524  163 538 -11,1 -8,4
Ordinær skatt til primærkommunen 1 499 1 350 1 167 -9,9 -13,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  273  245  212 -10,3 -13,6
Fellesskatt til staten 53 231 50 755 62 402 -4,7 22,9
Ordinær skatt til staten 1 662 3 091 2 816 86,0 -8,9
Ordinær skatt på oljeutvinning 53 958 45 715 37 024 -15,3 -19,0
Særskatt på oljeutvinning 90 208 77 367 59 917 -14,2 -22,6
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 0 0 - 0,0 -
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - - -
Medlemsavgift til folketrygda - - - - -
Ordinær skatt til staten 0 0 - 0,0 -
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -410 -616 -617 50,2 0,2
Ordinær skatt til primærkommunen -126 -191 -202 51,2 5,9
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 -11 -28 -28  153,6 -1,7
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - - -
Medlemsavgift, folketrygda -100 -156 -158 56,1 1,3
Fellesskatt til staten -142 -212 -194 49,7 -8,8
Ordinær skatt til staten -31 -28 -35 -8,6 25,6
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller