Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-juni. 2008, 2009 og 2010. Millionar kroner
  2008 2009 2010 Endring i prosent
  2008-2009 2009-2010
Fordelte skattar i alt  374 040  391 788  373 306 4,7 -4,7
Ordinær skatt til primærkommunen 52 865 56 982 59 006 7,8 3,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 10 792 11 214 11 516 3,9 2,7
Arbeidsgjevaravgift 1 57 148 60 942 61 158 6,6 0,4
Medlemsavgift til folketrygda 40 751 44 392 45 264 8,9 2,0
Fellesskatt til staten  104 634  103 994  116 058 -0,6 11,6
Ordinær skatt til staten 11 060 13 956 13 367 26,2 -4,2
Ordinær skatt på oljeutvinning 36 452 37 014 25 594 1,5 -30,9
Særskatt på oljeutvinning 59 794 63 188 41 169 5,7 -34,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  546  107  175 -80,4 63,1
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift  222 185  236 920  240 849 6,6 1,7
Ordinær skatt til primærkommunen 51 445 55 833 58 053 8,5 4,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 10 533 11 001 11 337 4,4 3,1
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 57 148 60 942 61 158 6,6 0,4
Medlemsavgift til folketrygda 40 858 44 550 45 429 9,0 2,0
Fellesskatt til staten 52 275 53 581 54 066 2,5 0,9
Ordinær skatt til staten 9 381 10 907 10 632 16,3 -2,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  546  107  175 -80,4 63,1
           
Upersonlege skattytarar  152 286  155 488  133 101 2,1 -14,4
Ordinær skatt til primærkommunen 1 556 1 340 1 163 -13,9 -13,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  275  243  211 -11,5 -13,2
Fellesskatt til staten 52 508 50 623 62 191 -3,6 22,9
Ordinær skatt til staten 1 701 3 079 2 772 81,0 -10,0
Ordinær skatt på oljeutvinning 36 452 37 014 25 594 1,5 -30,9
Særskatt på oljeutvinning 59 794 63 188 41 169 5,7 -34,8
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 5 - - - -
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - - -
Medlemsavgift til folketrygda - - - - -
Ordinær skatt til staten 5 - - - -
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -435 -620 -644 42,5 4,0
Ordinær skatt til primærkommunen -136 -191 -210 40,7 9,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 -16 -30 -32 89,6 5,7
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 . . . . .
Medlemsavgift, folketrygda -107 -157 -165 46,8 4,9
Fellesskatt til staten -149 -211 -200 41,5 -5,3
Ordinær skatt til staten -27 -30 -37 11,0 24,7
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller