Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-februar. 2008, 2009 og 2010. Millionar kroner [Retta 19. mars 2010 kl. 1550]
  2008 2009 2010 Endring i prosent
  2008-2009 2009-2010
Fordelte skattar i alt 87 089  126 745  112 389 45,5 -11,3
Ordinær skatt til primærkommunen 13 856 14 475 14 912 4,5 3,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 2 836 2 955 2 890 4,2 -2,2
Arbeidsgjevaravgift 1 20 796 22 391 21 778 7,7 -2,7
Medlemsavgift til folketrygda 10 201 11 135 11 430 9,2 2,7
Fellesskatt til staten 35 908 37 287 36 174 3,8 -3,0
Ordinær skatt til staten 3 055 3 306 3 847 8,2 16,4
Ordinær skatt på oljeutvinning  107 13 021 8 161 12 069,6 -37,3
Særskatt på oljeutvinning -87 22 141 13 126 . -40,7
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  418 34 72 -91,8  110,4
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift 62 373 66 817 66 553 7,1 -0,4
Ordinær skatt til primærkommunen 13 097 13 693 14 349 4,5 4,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 2 700 2 809 2 785 4,0 -0,9
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 20 796 22 391 21 778 7,7 -2,7
Medlemsavgift til folketrygda 10 179 11 122 11 420 9,3 2,7
Fellesskatt til staten 12 879 14 199 13 275 10,3 -6,5
Ordinær skatt til staten 2 304 2 568 2 875 11,5 12,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  418 34 72 -91,8  110,4
           
Upersonlege skattytarar 24 619 359 879 45 799 3143,2 3-23,5
Ordinær skatt til primærkommunen  732  767  553 4,8 -27,9
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  126  140  100 10,9 -28,6
Fellesskatt til staten 23 003 23 075 22 890 0,3 -0,8
Ordinær skatt til staten  739  735  970 -0,5 31,9
Ordinær skatt på oljeutvinning  107 13 021 8 161 12 069,6 -37,3
Særskatt på oljeutvinning -87 22 141 13 126 . -40,7
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 5 - - - -
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - - -
Medlemsavgift til folketrygda - - - - -
Ordinær skatt til staten 5 - - - -
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 93 50 37 -46,6 -24,8
Ordinær skatt til primærkommunen 27 16 11 -42,4 -31,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 10 6 5 -39,5 -16,0
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 . . . . .
Medlemsavgift, folketrygda 22 13 10 -43,1 -21,3
Fellesskatt til staten 25 12 9 -50,3 -27,6
Ordinær skatt til staten 8 3 3 -61,1 -11,2
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
3  Retta 19. mars 2010 kl. 1550.

Standardtegn i tabeller