Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1 Skatteregnskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar. 2008, 2009 og 2010. Millionar kroner3 [Retta 22. mars 2010]
  2008 2009 2010 Endring i prosent
  2008-2009 2009-2010
Fordelte skattar i alt 57 728 64 650 65 419 12,0 1,2
Ordinær skatt til primærkommunen 12 092 13 173 14 067 8,9 6,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 2 485 2 704 2 730 8,8 1,0
Arbeidsgjevaravgift1 19 400 21 736 21 353 12,0 -1,8
Medlemsavgift til folketrygda 9 377 10 675 11 178 13,8 4,7
Fellesskatt til staten 12 009 13 863 13 170 15,4 -5,0
Ordinær skatt til staten 2 116 2 452 2 820 15,9 15,0
Ordinær skatt på oljeutvinning -59 6 13 -110,0  115,1
Særskatt på oljeutvinning -95 10 20 -110,5  103,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  402 31 68 -92,3  118,2
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift 57 630 64 354 65 196 11,7 1,3
Ordinær skatt til primærkommunen 12 041 13 154 14 063 9,2 6,9
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 2 483 2 698 2 727 8,7 1,1
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 19 400 21 736 21 353 12,0 -1,8
Medlemsavgift til folketrygda 9 372 10 664 11 176 13,8 4,8
Fellesskatt til staten 11 830 13 628 12 997 15,2 -4,6
Ordinær skatt til staten 2 103 2 444 2 813 16,2 15,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  402 31 68 -92,3  118,2
           
Upersonlege skattytarar 69  4251  216  4263,5 4-14,0
Ordinær skatt til primærkommunen 45 5 3 -87,9 -40,9
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 - 1 1 - -40,5
Fellesskatt til staten  172  223  173 29,8 -22,6
Ordinær skatt til staten 6 5 6 -11,8 17,9
Ordinær skatt på oljeutvinning -59 6 13 -110,0  115,1
Særskatt på oljeutvinning -95 10 20 -110,5  103,5
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 5 . . . .
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune . . . . .
Medlemsavgift til folketrygda . . . . .
Ordinær skatt til staten 5 . . . .
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 25 45 8 79,9 -83,3
Ordinær skatt til primærkommunen 7 14 1  101,7 -91,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 2 5 2  128,3 -55,2
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 . . . . .
Medlemsavgift, folketrygda 6 11 2 88,0 -79,7
Fellesskatt til staten 7 12 1 72,1 -90,9
Ordinær skatt til staten 3 3 1 -1,2 -69,7
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
3  Talla for Svalbard er ikkje inkludert i denne tabellen.
4  Talla er retta 22. mars 2010.

Standardtegn i tabeller