Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-juli. 2006, 2007 og 2008. Millionar kroner
  2006 2007 2008 Endring i prosent
  2006-2007 2007-2008
Fordelte skattar i alt  352 343  391 189  434 716 11,0 11,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 680 11 444 13 275 18,2 16,0
Ordinær skatt på oljeutvinning 34 145 35 006 36 479 2,5 4,2
Særskatt på oljeutvinning 56 721 59 778 59 824 5,4 0,1
Fellesskatt til staten 72 869 95 285  116 617 30,8 22,4
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 11 948 12 349 13 162 3,4 6,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 57 707 60 116 64 402 4,2 7,1
Medlemsavgift til folketrygda 42 301 45 080 50 119 6,6 11,2
Arbeidsgjevaravgift1 64 762 70 038 77 640 8,1 10,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 2 210 2 093 3 200 -5,3 52,9
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  234 866  254 140  282 777 8,2 11,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 482 10 149 11 593 7,0 14,2
Fellesskatt til staten 47 297 55 633 64 240 17,6 15,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 11 809 12 132 12 900 2,7 6,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 56 929 58 925 62 981 3,5 6,9
Medlemsavgift til folketrygda 42 377 45 170 50 224 6,6 11,2
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 64 762 70 038 77 640 8,1 10,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 2 210 2 093 3 200 -5,3 52,9
           
Etterskotsordninga  117 774  137 411  152 368 16,7 10,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  211 1 314 1 707  523,8 29,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 34 145 35 006 36 479 2,5 4,2
Særskatt på oljeutvinning 56 721 59 778 59 824 5,4 0,1
Fellesskatt til staten 25 656 39 763 52 528 55,0 32,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2  160  238  275 48,7 15,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  881 1 311 1 555 48,9 18,6
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - 5 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - 5 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -297 -362 -434 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -12 -20 -29 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -103 -120 -134 : :
Medlemsavgift, folketrygda -76 -90 -106 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -84 -111 -151 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -21 -21 -13 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller