Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-juni. 2006, 2007 og 2008. Millionar kroner
  2006 2007 2008 Endring i prosent
  2006-2007 2007-2008
Fordelte skattar i alt  302 001  336 385  374 040 11,4 11,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 097 9 471 11 060 17,0 16,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 34 203 35 197 36 452 2,9 3,6
Særskatt på oljeutvinning 56 798 60 115 59 794 5,8 -0,5
Fellesskatt til staten 63 913 84 364  104 634 32,0 24,0
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 9 733 10 064 10 792 3,4 7,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 46 939 49 053 52 865 4,5 7,8
Medlemsavgift til folketrygda 34 339 36 473 40 751 6,2 11,7
Arbeidsgjevaravgift 1 47 756 51 422 57 148 7,7 11,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  224  225  546 0,6  142,8
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  184 474  198 858  222 185 7,8 11,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 7 905 8 179 9 381 3,5 14,7
Fellesskatt til staten 38 402 44 737 52 275 16,5 16,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 9 596 9 851 10 533 2,7 6,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 46 170 47 876 51 445 3,7 7,5
Medlemsavgift til folketrygda 34 421 36 567 40 858 6,2 11,7
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 47 756 51 422 57 148 7,7 11,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  224  225  546 0,6  142,8
           
Etterskotsordninga  117 853  137 909  152 286 17,0 10,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  210 1 313 1 701  524,3 29,5
Ordinær skatt på oljeutvinning 34 203 35 197 36 452 2,9 3,6
Særskatt på oljeutvinning 56 798 60 115 59 794 5,8 -0,5
Fellesskatt til staten 25 603 39 744 52 508 55,2 32,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  160  237  275 48,1 16,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  879 1 303 1 556 48,3 19,4
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - 5 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - 5 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -326 -381 -435 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -19 -21 -27 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -110 -126 -136 : :
Medlemsavgift, folketrygda -83 -95 -107 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -92 -116 -149 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -23 -24 -16 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller