Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-mai. 2006, 2007 og 2008. Millionar kroner
  2006 2007 2008 Endring i prosent
  2006-2007 2007-2008
Fordelte skattar i alt  300 592  334 985  369 700 11,4 10,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 029 9 349 10 815 16,4 15,7
Ordinær skatt på oljeutvinning 34 141 35 364 36 531 3,6 3,3
Særskatt på oljeutvinning 56 842 60 377 59 927 6,2 -0,7
Fellesskatt til staten 63 480 83 910  102 270 32,2 21,9
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 9 668 9 978 10 609 3,2 6,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 46 613 48 653 51 999 4,4 6,9
Medlemsavgift til folketrygda 34 092 36 159 40 097 6,1 10,9
Arbeidsgjevaravgift 1 47 505 50 977 56 910 7,3 11,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  222  218  542 -2,0  148,7
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  182 857  196 753  218 653 7,6 11,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 7 818 8 046 9 173 2,9 14,0
Fellesskatt til staten 38 015 44 243 51 252 16,4 15,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 9 505 9 742 10 317 2,5 5,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 45 715 47 362 50 410 3,6 6,4
Medlemsavgift til folketrygda 34 077 36 165 40 048 6,1 10,7
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 47 505 50 977 56 910 7,3 11,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  222  218  542 -2,0  148,7
           
Etterskotsordninga  117 676  138 259  150 852 17,5 9,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  208 1 307 1 631  529,1 24,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 34 141 35 364 36 531 3,6 3,3
Særskatt på oljeutvinning 56 842 60 377 59 927 6,2 -0,7
Fellesskatt til staten 25 448 39 677 50 968 55,9 28,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  160  236  270 47,7 14,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  878 1 298 1 526 47,9 17,5
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - 5 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - 5 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 60 -27  190 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 4 -4 6 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 20 -8 63 : :
Medlemsavgift, folketrygda 15 -5 49 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten 17 -10 50 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 4 - 22 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller