Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-mars. 2006, 2007 og 2008. Millionar kroner
  2006 2007 2008 Endring i prosent
  2006-2007 2007-2008
Fordelte skattar i alt  123 633  139 497  157 752 12,8 13,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 4 894 5 296 6 035 8,2 13,9
Ordinær skatt på oljeutvinning  566 -290  137 -151,1 -147,3
Særskatt på oljeutvinning  361 -774 -55 -314,3 -92,9
Fellesskatt til staten 33 513 43 986 53 222 31,2 21,0
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 5 576 5 936 6 157 6,5 3,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 26 767 28 976 30 215 8,3 4,3
Medlemsavgift til folketrygda 19 474 21 555 23 272 10,7 8,0
Arbeidsgjevaravgift 1 32 391 34 720 38 325 7,2 10,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 90 91  444 1,2  389,9
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  110 971  121 175  132 419 9,2 9,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 4 814 4 716 5 288 -2,0 12,1
Fellesskatt til staten 22 289 25 926 29 690 16,3 14,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 5 511 5 821 6 014 5,6 3,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 26 408 28 343 29 417 7,3 3,8
Medlemsavgift til folketrygda 19 469 21 558 23 241 10,7 7,8
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 32 391 34 720 38 325 7,2 10,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 90 91  444 1,2  389,9
           
Etterskotsordninga 12 643 18 344 25 204 45,1 37,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 80  585  735  628,9 25,7
Ordinær skatt på oljeutvinning  566 -290  137 -151,1 -147,3
Særskatt på oljeutvinning  361 -774 -55 -314,3 -92,9
Fellesskatt til staten 11 219 18 068 23 498 61,0 30,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 64  116  130 81,8 12,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  352  639  759 81,7 18,7
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - 5 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - 5 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 19 -23  124 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - -4 7 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 7 -6 39 : :
Medlemsavgift, folketrygda 5 -3 31 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten 5 -8 33 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 1 -1 13 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller