Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

4 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-februar. 2006, 2007 og 2008. Millionar kroner
  2006 2007 2008 Endring i prosent
  2006-2007 2007-2008
Fordelte skattar i alt 63 694 74 314 87 089 16,7 17,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 2 417 2 546 3 055 5,4 20,0
Ordinær skatt på oljeutvinning  137 -416  107 -402,6 -125,7
Særskatt på oljeutvinning  124 -1 022 -87 -924,0 -91,4
Fellesskatt til staten 20 353 28 428 35 908 39,7 26,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 2 463 2 751 2 836 11,7 3,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 11 571 13 526 13 856 16,9 2,4
Medlemsavgift til folketrygda 8 659 9 570 10 201 10,5 6,6
Arbeidsgjevaravgift 1 17 884 18 939 20 796 5,9 9,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 85 -8  418 -109,7 :
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 52 152 56 660 62 373 8,6 10,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 2 339 1 961 2 304 -16,2 17,5
Fellesskatt til staten 9 543 10 695 12 879 12,1 20,4
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 2 403 2 633 2 700 9,6 2,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 11 238 12 879 13 097 14,6 1,7
Medlemsavgift til folketrygda 8 659 9 562 10 179 10,4 6,5
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 17 884 18 939 20 796 5,9 9,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 85 -8  418 -109,7 :
           
Etterskotsordninga 11 542 17 623 24 619 52,7 39,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 78  582  739  649,5 27,0
Ordinær skatt på oljeutvinning  137 -416  107 -402,6 -125,7
Særskatt på oljeutvinning  124 -1 022 -87 -924,0 -91,4
Fellesskatt til staten 10 810 17 725 23 003 64,0 29,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 60  116  126 91,4 8,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  332  638  732 91,9 14,8
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - 5 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - 5 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. - 32 93 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - 4 8 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - 9 27 : :
Medlemsavgift, folketrygda - 8 22 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten - 9 25 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 - 2 10 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller