Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar 2006, 2007 og 2008. Millionar kroner
  2006 2007 2008 Endring i prosent
  2006-2007 2007-2008
Fordelte skattar i alt 51 771 55 211 57 728 6,6 4,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 2 295 1 885 2 116 -17,8 12,2
Ordinær skatt på oljeutvinning 53 -84 -59 : 29,8
Særskatt på oljeutvinning 99 -174 -95 : 45,6
Fellesskatt til staten 9 809 10 611 12 009 8,2 13,2
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 2 356 2 591 2 485 10,0 -4,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 11 008 12 583 12 092 14,3 -3,9
Medlemsavgift til folketrygda 8 473 9 305 9 377 9,8 0,8
Arbeidsgjevaravgift 1 17 603 18 508 19 400 5,1 4,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 74 -15  402 -120,8 :
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 51 154 55 251 57 630 8,0 4,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 2 291 1 877 2 103 -18,1 12,0
Fellesskatt til staten 9 346 10 417 11 830 11,5 13,6
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 2 356 2 589 2 483 9,9 -4,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 11 006 12 575 12 041 14,3 -4,3
Medlemsavgift til folketrygda 8 476 9 300 9 372 9,7 0,8
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 17 603 18 508 19 400 5,1 4,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 74 -15  402 -120,8 :
           
Etterskotsordninga  630 -62 69 -109,8  212,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 5 5 6 3,8 14,4
Ordinær skatt på oljeutvinning 53 -84 -59 : 29,8
Særskatt på oljeutvinning 99 -174 -95 : 45,6
Fellesskatt til staten  467  188  172 -59,7 -8,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 1 - - -62,6 -4,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 6 2 45 -62,3 :
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - 5 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - 5 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -13 21 25 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -1 3 3 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -4 6 7 : :
Medlemsavgift, folketrygda -3 5 6 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -4 6 7 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -1 1 2 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller