Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-desember. 2005, 2006 og 2007. Millionar kroner. Se fotnote 3.
  2005 2006 2007 Endring i prosent
  2005-2006 2006-2007
Fordelte skattar i alt  550 490  627 043  653 433 13,9 4,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 17 764 15 386 19 245 -13,4 25,1
Ordinær skatt på oljeutvinning 62 088 78 626 69 626 26,6 -11,4
Særskatt på oljeutvinning  103 068  133 299  117 249 29,3 -12,0
Fellesskatt til staten  109 619  118 366  150 433 8,0 27,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 17 620 19 666 19 705 11,6 0,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 85 103 95 191 96 777 11,9 1,7
Medlemsavgift til folketrygda 64 629 68 842 74 612 6,5 8,4
Arbeidsgjevaravgift 1 88 749 95 336  103 604 7,4 8,7
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 850 2 330 2 182 26,0 -6,4
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  344 277  372 378  404 317 8,2 8,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 16 715 15 081 16 956 -9,8 12,4
Fellesskatt til staten 70 837 77 175 91 709 8,9 18,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 17 400 19 459 19 494 11,8 0,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 83 983 94 031 95 625 12,0 1,7
Medlemsavgift til folketrygda 64 744 68 966 74 747 6,5 8,4
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 88 749 95 336  103 604 7,4 8,7
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 850 2 330 2 182 26,0 -6,4
           
Etterskotsordninga  206 668  255 434  249 658 23,6 -2,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 1 080  383 2 325 -64,5  506,6
Ordinær skatt på oljeutvinning 62 088 78 626 69 626 26,6 -11,4
Særskatt på oljeutvinning  103 068  133 299  117 249 29,3 -12,0
Fellesskatt til staten 38 909 41 556 58 891 6,8 41,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  252  241  239 -4,2 -1,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 1 270 1 328 1 328 4,5 0,0
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 2 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 2 - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -456 -769 -541 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -30 -78 -36 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -152 -168 -176 : :
Medlemsavgift, folketrygda -115 -124 -135 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -127 -365 -166 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -32 -34 -28 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
3  Feil i Skatterekneskapsstatistikken. Feil i skattetala frå Skattedirektoratet har ført til feil i Skatterekneskapsstatistikken. Feilen gjeld fordeling av skatteinngangen mellom skattekreditorane kommune, fylkeskommune, stat og folketrygden for 56 kommunar. Meir informasjon her

Standardtegn i tabeller