Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-oktober. 2005, 2006 og 2007. Millionar kroner
  2005 2006 2007 Endring i prosent
  2005-2006 2006-2007
Fordelte skattar i alt  484 674  558 209  552 051 15,2 -1,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 14 770 12 601 14 349 -14,7 13,9
Ordinær skatt på oljeutvinning 62 235 79 121 70 391 27,1 -11,0
Særskatt på oljeutvinning  103 307  134 143  118 471 29,8 -11,7
Fellesskatt til staten 93 735  103 055  108 442 9,9 5,2
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 14 235 15 714 15 721 10,4 0,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 68 983 76 028 76 838 10,2 1,1
Medlemsavgift til folketrygda 51 167 55 513 59 251 8,5 6,7
Arbeidsgjevaravgift 1 74 421 79 718 86 433 7,1 8,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 820 2 316 2 156 27,2 -6,9
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  280 348  302 453  325 595 7,9 7,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 13 748 12 267 13 267 -10,8 8,2
Fellesskatt til staten 57 361 62 158 72 850 8,4 17,2
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 13 989 15 503 15 556 10,8 0,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 67 718 74 848 75 931 10,5 1,4
Medlemsavgift til folketrygda 51 291 55 644 59 402 8,5 6,8
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 74 421 79 718 86 433 7,1 8,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 820 2 316 2 156 27,2 -6,9
           
Etterskotsordninga  204 817  256 272  227 060 25,1 -11,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 1 054  358 1 123 -66,1  213,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 62 235 79 121 70 391 27,1 -11,0
Særskatt på oljeutvinning  103 307  134 143  118 471 29,8 -11,7
Fellesskatt til staten 36 512 41 043 35 775 12,4 -12,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  280  247  199 -11,7 -19,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 1 428 1 359 1 102 -4,8 -18,9
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 2 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 2 - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -493 -516 -604 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -31 -23 -40 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -165 -179 -195 : :
Medlemsavgift, folketrygda -125 -131 -151 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -137 -146 -184 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -35 -37 -34 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller