Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-juni. 2005, 2006 og 2007. Millionar kroner
  2005 2006 2007 Endring i prosent
  2005-2006 2006-2007
Fordelte skattar i alt  263 205  302 001  336 386 14,7 11,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 057 8 097 9 471 -10,6 17,0
Ordinær skatt på oljeutvinning 26 598 34 203 35 197 28,6 2,9
Særskatt på oljeutvinning 43 289 56 798 60 115 31,2 5,8
Fellesskatt til staten 56 147 63 913 84 364 13,8 32,0
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 8 731 9 733 10 064 11,5 3,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 42 858 46 939 49 053 9,5 4,5
Medlemsavgift til folketrygda 31 661 34 339 36 473 8,5 6,2
Arbeidsgjevaravgift1 44 709 47 756 51 422 6,8 7,7
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  154  224  225 44,8 0,6
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  171 333  184 474  198 858 7,7 7,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 517 7 905 8 179 -7,2 3,5
Fellesskatt til staten 35 641 38 402 44 737 7,7 16,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 8 560 9 596 9 851 12,1 2,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 42 012 46 170 47 876 9,9 3,7
Medlemsavgift til folketrygda 31 739 34 421 36 567 8,5 6,2
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 44 709 47 756 51 422 6,8 7,7
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  154  224  225 44,8 0,6
           
Etterskotsordninga 92 180  117 853  137 909 27,9 17,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  559  210 1 313 -62,4  524,3
Ordinær skatt på oljeutvinning 26 598 34 203 35 197 28,6 2,9
Særskatt på oljeutvinning 43 289 56 798 60 115 31,2 5,8
Fellesskatt til staten 20 592 25 603 39 744 24,3 55,2
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2  193  160  237 -17,1 48,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  948  879 1 303 -7,3 48,3
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 2 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 2 - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -310 -326 -381 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -19 -19 -21 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -104 -110 -126 : :
Medlemsavgift, folketrygda -78 -83 -95 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -86 -92 -116 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -22 -23 -24 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller