Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-mai. 2005, 2006 og 2007. Millionar kroner
  2005 2006 2007 Endring i prosent
  2005-2006 2006-2007
Fordelte skattar i alt  262 000  300 592  334 985 14,7 11,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 001 8 029 9 349 -10,8 16,4
Ordinær skatt på oljeutvinning 26 601 34 141 35 364 28,3 3,6
Særskatt på oljeutvinning 43 289 56 842 60 377 31,3 6,2
Fellesskatt til staten 55 992 63 480 83 910 13,4 32,2
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 8 653 9 668 9 978 11,7 3,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 42 533 46 613 48 653 9,6 4,4
Medlemsavgift til folketrygda 31 386 34 092 36 159 8,6 6,1
Arbeidsgjevaravgift 1 44 393 47 505 50 977 7,0 7,3
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  152  222  218 46,4 -2,0
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  169 705  182 857  196 753 7,7 7,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 436 7 818 8 046 -7,3 2,9
Fellesskatt til staten 35 276 38 015 44 243 7,8 16,4
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 8 462 9 505 9 742 12,3 2,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 41 592 45 715 47 362 9,9 3,6
Medlemsavgift til folketrygda 31 393 34 077 36 165 8,5 6,1
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 44 393 47 505 50 977 7,0 7,3
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  152  222  218 46,4 -2,0
           
Etterskotsordninga 92 320  117 676  138 259 27,5 17,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  565  208 1 307 -63,3  529,1
Ordinær skatt på oljeutvinning 26 601 34 141 35 364 28,3 3,6
Særskatt på oljeutvinning 43 289 56 842 60 377 31,3 6,2
Fellesskatt til staten 20 723 25 448 39 677 22,8 55,9
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  193  160  236 -17,3 47,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  949  878 1 298 -7,5 47,9
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 2 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 2 - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -27 60 -27 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -1 4 -4 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -9 20 -8 : :
Medlemsavgift, folketrygda -7 15 -5 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -7 17 -10 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -2 4 - : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller