Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar 2005, 2006 og 2007. Millionar kroner
  2005 2006 2007 Endring i prosent
  2005-2006 2006-2007
Fordelte skattar i alt 48 718 51 771 55 211 6,3 6,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 2 211 2 295 1 885 3,8 -17,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 13 53 -84  300,5 :
Særskatt på oljeutvinning 0 99 -174 : :
Fellesskatt til staten 9 558 9 809 10 611 2,6 8,2
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 1 964 2 356 2 591 20,0 10,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 10 638 11 008 12 583 3,5 14,3
Medlemsavgift til folketrygda 7 919 8 473 9 305 7,0 9,8
Arbeidsgjevaravgift 1 16 384 17 603 18 508 7,4 5,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 30 74 -15  144,4 :
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 48 320 51 154 55 251 5,9 8,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 2 197 2 291 1 877 4,3 -18,1
Fellesskatt til staten 9 190 9 346 10 417 1,7 11,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 1 964 2 356 2 589 20,0 9,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 10 636 11 006 12 575 3,5 14,3
Medlemsavgift til folketrygda 7 920 8 476 9 300 7,0 9,7
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 16 384 17 603 18 508 7,4 5,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 30 74 -15  144,4 :
           
Etterskotsordninga  400  630 -62 57,4 :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 14 5 5 -64,4 3,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 13 53 -84  300,5 :
Særskatt på oljeutvinning 0 99 -174 : :
Fellesskatt til staten  369  467  188 26,5 -59,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 1 1 - 55,1 -62,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 4 6 2 53,5 -62,3
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -3 -13 21 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - -1 3 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -1 -4 6 : :
Medlemsavgift, folketrygda - -3 5 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -1 -4 6 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 - -1 1 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller