Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-september. 2004, 2005 og 2006. Millionar kroner
  2004 2005 2006 Endring i prosent
  2004-2005 2005-2006
Fordelte skattar i alt  334 293  369 160  415 465 10,2 12,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 13 918 14 015 12 095 0,5 -13,7
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 968 26 802 34 613 41,3 29,1
Særskatt på oljeutvinning 31 020 43 538 57 507 40,4 32,1
Fellesskatt til staten 73 455 76 941 86 241 4,6 12,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 12 575 13 943 15 264 10,6 9,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 65 047 67 426 73 822 3,4 9,5
Medlemsavgift til folketrygda 48 040 50 371 54 212 4,6 7,6
Arbeidsgjevaravgift 1 70 002 74 330 79 437 6,0 6,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 267 1 793 2 274 41,5 26,8
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  265 117  276 923  296 889 4,2 7,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 13 521 13 482 11 906 -0,5 -11,7
Fellesskatt til staten 55 357 56 415 60 693 1,6 7,6
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 12 451 13 783 15 138 10,4 9,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 64 365 66 630 73 105 3,2 9,7
Medlemsavgift til folketrygda 48 153 50 490 54 336 4,6 7,6
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 70 002 74 330 79 437 6,0 6,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 267 1 793 2 274 41,5 26,8
           
Etterskotsordninga 69 631 92 703  119 056 33,1 28,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  428  563  209 31,4 -62,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 968 26 802 34 613 41,3 29,1
Særskatt på oljeutvinning 31 020 43 538 57 507 40,4 32,1
Fellesskatt til staten 18 228 20 656 25 684 13,4 24,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  152  193  160 27,6 -17,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  834  951  882 14,0 -7,2
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - 2 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - 2 - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -455 -469 -480 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -32 -30 -21 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -151 -156 -166 : :
Medlemsavgift, folketrygda -113 -119 -123 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -130 -131 -136 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -28 -33 -34 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller