Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-august. 2004, 2005 og 2006. Millionar kroner
  2004 2005 2006 Endring i prosent
  2004-2005 2005-2006
Fordelte skattar i alt  280 715  312 524  354 459 11,3 13,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 11 083 11 184 9 802 0,9 -12,4
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 971 26 652 34 143 40,5 28,1
Særskatt på oljeutvinning 31 020 43 289 56 721 39,6 31,0
Fellesskatt til staten 61 782 64 931 73 356 5,1 13,0
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 10 033 10 933 12 069 9,0 10,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 51 339 53 243 58 288 3,7 9,5
Medlemsavgift til folketrygda 37 834 39 581 42 741 4,6 8,0
Arbeidsgjevaravgift 1 57 393 60 939 65 059 6,2 6,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 259 1 772 2 280 40,7 28,7
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  211 161  220 563  236 981 4,5 7,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 10 663 10 639 9 605 -0,2 -9,7
Fellesskatt til staten 43 458 44 414 47 787 2,2 7,6
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 9 897 10 760 11 929 8,7 10,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 50 592 52 387 57 507 3,5 9,8
Medlemsavgift til folketrygda 37 900 39 652 42 815 4,6 8,0
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 57 393 60 939 65 059 6,2 6,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 259 1 772 2 280 40,7 28,7
           
Etterskotsordninga 69 818 92 240  117 766 32,1 27,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  441  562  209 27,5 -62,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 971 26 652 34 143 40,5 28,1
Særskatt på oljeutvinning 31 020 43 289 56 721 39,6 31,0
Fellesskatt til staten 18 399 20 595 25 651 11,9 24,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  152  193  160 27,0 -17,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  835  948  881 13,5 -7,1
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - 2 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - 2 - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -264 -280 -288 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -20 -17 -12 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -88 -94 -100 : :
Medlemsavgift, folketrygda -65 -71 -74 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -75 -78 -82 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -16 -20 -21 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller