Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-juni. 2004, 2005 og 2006. Millionar kroner
  2004 2005 2006 Endring i prosent
  2004-2005 2005-2006
Fordelte skattar i alt  234 027  263 205  302 001 12,5 14,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 963 9 057 8 097 1,0 -10,6
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 988 26 598 34 203 40,1 28,6
Særskatt på oljeutvinning 31 039 43 289 56 798 39,5 31,2
Fellesskatt til staten 52 957 56 147 63 913 6,0 13,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 8 138 8 731 9 733 7,3 11,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 41 167 42 858 46 939 4,1 9,5
Medlemsavgift til folketrygda 30 250 31 661 34 339 4,7 8,5
Arbeidsgjevaravgift 1 42 235 44 709 47 756 5,9 6,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  290  154  224 -46,7 44,8
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  164 506  171 333  184 474 4,2 7,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 544 8 517 7 905 -0,3 -7,2
Fellesskatt til staten 34 677 35 641 38 402 2,8 7,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 8 004 8 560 9 596 7,0 12,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 40 434 42 012 46 170 3,9 9,9
Medlemsavgift til folketrygda 30 322 31 739 34 421 4,7 8,5
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 42 235 44 709 47 756 5,9 6,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  290  154  224 -46,7 44,8
           
Etterskotsordninga 69 810 92 180  117 853 32,0 27,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  440  559  210 27,1 -62,4
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 988 26 598 34 203 40,1 28,6
Særskatt på oljeutvinning 31 039 43 289 56 798 39,5 31,2
Fellesskatt til staten 18 363 20 592 25 603 12,1 24,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  151  193  160 27,4 -17,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  830  948  879 14,3 -7,3
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - 2 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - 2 - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -289 -310 -326 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -21 -19 -19 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -96 -104 -110 : :
Medlemsavgift, folketrygda -72 -78 -83 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -83 -86 -92 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -18 -22 -23 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller