Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-mai. 2004, 2005 og 2006. Millionar kroner
  2004 2005 2006 Endring i prosent
  2004-2005 2005-2006
Fordelte skattar i alt  231 662  262 000  300 592 13,1 14,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 872 9 001 8 029 1,4 -10,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 984 26 601 34 141 40,1 28,3
Særskatt på oljeutvinning 31 039 43 289 56 842 39,5 31,3
Fellesskatt til staten 52 100 55 992 63 480 7,5 13,4
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 8 043 8 653 9 668 7,6 11,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 40 723 42 533 46 613 4,4 9,6
Medlemsavgift til folketrygda 29 911 31 386 34 092 4,9 8,6
Arbeidsgjevaravgift1 41 715 44 393 47 505 6,4 7,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  274  152  222 -44,6 46,4
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  162 498  169 705  182 857 4,4 7,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 454 8 436 7 818 -0,2 -7,3
Fellesskatt til staten 34 256 35 276 38 015 3,0 7,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 7 902 8 462 9 505 7,1 12,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 39 950 41 592 45 715 4,1 9,9
Medlemsavgift til folketrygda 29 947 31 393 34 077 4,8 8,5
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 41 715 44 393 47 505 6,4 7,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  274  152  222 -44,6 46,4
           
Etterskotsordninga 69 304 92 320  117 676 33,2 27,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  429  565  208 31,8 -63,3
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 984 26 601 34 141 40,1 28,3
Særskatt på oljeutvinning 31 039 43 289 56 842 39,5 31,3
Fellesskatt til staten 17 883 20 723 25 448 15,9 22,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  150  193  160 29,1 -17,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  820  949  878 15,8 -7,5
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - 2 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - 2 - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -140 -27 60 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -11 -1 4 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -46 -9 20 : :
Medlemsavgift, folketrygda -35 -7 15 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -39 -7 17 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -8 -2 4 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller