Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-april. 2004, 2005 og 2006. Millionar kroner
  2004 2005 2006 Endring i prosent
  2004-2005 2005-2006
Fordelte skattar i alt  175 103  201 011  235 316 14,8 17,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 5 866 5 907 5 507 0,7 -6,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 19 078 26 533 34 138 39,1 28,7
Særskatt på oljeutvinning 31 153 43 123 56 842 38,4 31,8
Fellesskatt til staten 39 256 42 242 48 789 7,6 15,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 5 348 5 439 6 188 1,7 13,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 26 230 27 318 29 750 4,1 8,9
Medlemsavgift til folketrygda 19 137 19 873 21 349 3,8 7,4
Arbeidsgjevaravgift 1 28 866 30 534 32 663 5,8 7,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  168 44 90 -74,0  106,2
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  105 903  109 909  118 707 3,8 8,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 5 442 5 368 5 314 -1,4 -1,0
Fellesskatt til staten 21 713 22 465 24 399 3,5 8,6
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 5 196 5 248 6 028 1,0 14,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 25 395 26 384 28 872 3,9 9,4
Medlemsavgift til folketrygda 19 123 19 866 21 341 3,9 7,4
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 28 866 30 534 32 663 5,8 7,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  168 44 90 -74,0  106,2
           
Etterskotsordninga 69 143 91 077  116 576 31,7 28,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  422  537  192 27,2 -64,3
Ordinær skatt på oljeutvinning 19 078 26 533 34 138 39,1 28,7
Særskatt på oljeutvinning 31 153 43 123 56 842 38,4 31,8
Fellesskatt til staten 17 526 19 769 24 380 12,8 23,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  149  189  158 27,1 -16,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  814  926  867 13,7 -6,4
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 57 25 33 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 2 1 2 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 20 8 11 : :
Medlemsavgift, folketrygda 14 7 8 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten 17 7 9 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 4 2 2 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller