Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-mars. 2004, 2005 og 2006. Millionar kroner
  2004 2005 2006 Endring i prosent
  2004-2005 2005-2006
Fordelte skattar i alt  109 505  115 091  123 633 5,1 7,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 5 273 5 280 4 894 0,1 -7,3
Ordinær skatt på oljeutvinning -219 64  566 :  779,4
Særskatt på oljeutvinning -119 71  361 :  410,5
Fellesskatt til staten 28 746 30 417 33 513 5,8 10,2
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 4 909 5 046 5 576 2,8 10,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 24 190 25 231 26 767 4,3 6,1
Medlemsavgift til folketrygda 17 914 18 688 19 474 4,3 4,2
Arbeidsgjevaravgift1 28 640 30 254 32 391 5,6 7,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  171 38 90 -77,6  133,8
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  100 738  104 845  110 971 4,1 5,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 5 076 5 034 4 814 -0,8 -4,4
Fellesskatt til staten 20 337 21 096 22 289 3,7 5,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 4 833 4 946 5 511 2,3 11,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 23 777 24 795 26 408 4,3 6,5
Medlemsavgift til folketrygda 17 904 18 682 19 469 4,3 4,2
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 28 640 30 254 32 391 5,6 7,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  171 38 90 -77,6  133,8
           
Etterskotsordninga 8 728 10 222 12 643 17,1 23,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  196  246 80 25,2 -67,3
Ordinær skatt på oljeutvinning -219 64  566 :  779,4
Særskatt på oljeutvinning -119 71  361 :  410,5
Fellesskatt til staten 8 397 9 314 11 219 10,9 20,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 73 98 64 34,6 -35,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  400  429  352 7,3 -18,0
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 39 23 19 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 1 1 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 13 8 7 : :
Medlemsavgift, folketrygda 10 6 5 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten 12 6 5 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 3 2 1 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller