Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar. 2004, 2005 og 2006. Millionar kroner
  2004 2005 2006 Endring i prosent
  2004-2005 2005-2006
Fordelte skattar i alt 45 426    48 718    51 771 7,2 6,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 2 159 2 211 2 295 2,4 3,8
Ordinær skatt på oljeutvinning -100 13 53 :  300,5
Særskatt på oljeutvinning -19 0 99 : :
Fellesskatt til staten 8 428 9 558 9 809 13,4 2,6
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 2 253 1 964 2 356 -12,8 20,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 9 748 10 638 11 008 9,1 3,5
Medlemsavgift til folketrygda 7 427 7 919 8 473 6,6 7,0
Arbeidsgjevaravgift1 15 375 16 384 17 603 6,6 7,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  154 30 74 -80,2  144,4
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 45 289 48 320 51 154 6,7 5,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 2 154 2 197 2 291 2,0 4,3
Fellesskatt til staten 8 198 9 190 9 346 12,1 1,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 2 250 1 964 2 356 -12,7 20,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 9 732 10 636 11 006 9,3 3,5
Medlemsavgift til folketrygda 7 426 7 920 8 476 6,6 7,0
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 15 375 16 384 17 603 6,6 7,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  154 30 74 -80,2  144,4
           
Etterskotsordninga  134  400  630  198,9 57,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 6 14 5  119,4 -64,4
Ordinær skatt på oljeutvinning -100 13 53 :  300,5
Særskatt på oljeutvinning -19 0 99 : :
Fellesskatt til staten  229  369  467 61,0 26,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 3 1 1 -73,9 55,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 14 4 6 -73,7 53,5
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 3 -3 -13 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -2 - -1 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 2 -1 -4 : :
Medlemsavgift til folketrygda 1 - -3 : :
Arbeidsgjevaravgift til folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten 1 -1 -4 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 - - -1 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller