Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-desember. 2003, 2004 og 2005. Millionar kroner
  2003 2004 2005 Endring i prosent
  2003-2004 2004-2005
Fordelte skattar i alt  449 743  472 786  551 152 5,1 16,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 17 981 17 593 17 791 -2,2 1,1
Ordinær skatt på oljeutvinning 37 530 42 779 62 088 14,0 45,1
Særskatt på oljeutvinning 59 786 69 839  103 068 16,8 47,6
Fellesskatt til staten  100 552 98 258  109 757 -2,3 11,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 16 765 15 688 17 657 -6,4 12,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 76 515 81 573 85 278 6,6 4,5
Medlemsavgift til folketrygda 60 475 61 944 64 767 2,4 4,6
Arbeidsgjevaravgift1 79 455 83 783 88 896 5,4 6,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  685 1 328 1 850 93,8 39,3
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  316 784  329 551  344 946 4,0 4,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 16 918 16 939 16 742 0,1 -1,2
Fellesskatt til staten 67 096 69 494 70 982 3,6 2,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 16 577 15 487 17 437 -6,6 12,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 75 421 80 462 84 158 6,7 4,6
Medlemsavgift til folketrygda 60 632 62 057 64 882 2,4 4,6
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 79 455 83 783 88 896 5,4 6,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  685 1 328 1 850 93,8 39,3
           
Etterskotsordninga  133 584  143 694  206 660 7,6 43,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 1 107  688 1 080 -37,9 56,9
Ordinær skatt på oljeutvinning 37 530 42 779 62 088 14,0 45,1
Særskatt på oljeutvinning 59 786 69 839  103 068 16,8 47,6
Fellesskatt til staten 33 631 28 895 38 902 -14,1 34,6
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2  236  229  252 -3,0 10,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 1 294 1 263 1 270 -2,4 0,5
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 15 - 2 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 6 - 2 : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -639 -459 -456 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -53 -34 -30 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -206 -153 -152 : :
Medlemsavgift, folketrygda -157 -113 -115 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -174 -131 -127 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -49 -28 -32 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller