Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-november. 2003, 2004 og 2005. Millionar kroner
  2003 2004 2005 Endring i prosent
  2003-2004 2004-2005
Fordelte skattar i alt  439 215  466 868  546 056 6,3 17,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 17 638 17 322 17 802 -1,8 2,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 35 449 42 351 62 154 19,5 46,8
Særskatt på oljeutvinning 56 424 69 134  103 208 22,5 49,3
Fellesskatt til staten 98 492 96 778  108 337 -1,7 11,9
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 16 536 15 396 17 294 -6,9 12,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 75 258 80 182 83 469 6,5 4,1
Medlemsavgift til folketrygda 59 653 60 927 63 358 2,1 4,0
Arbeidsgjevaravgift1 79 070 83 453 88 588 5,5 6,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  694 1 325 1 847 91,0 39,4
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  312 577  325 120  339 951 4,0 4,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 16 594 16 677 16 756 0,5 0,5
Fellesskatt til staten 65 913 68 339 69 803 3,7 2,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 16 346 15 197 17 083 -7,0 12,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 74 143 79 086 82 394 6,7 4,2
Medlemsavgift til folketrygda 59 817 61 043 63 481 2,1 4,0
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 79 070 83 453 88 588 5,5 6,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  694 1 325 1 847 91,0 39,4
           
Etterskotsordninga  127 291  142 217  206 589 11,7 45,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 1 090  679 1 077 -37,7 58,7
Ordinær skatt på oljeutvinning 35 449 42 351 62 154 19,5 46,8
Særskatt på oljeutvinning 56 424 69 134  103 208 22,5 49,3
Fellesskatt til staten 32 762 28 573 38 669 -12,8 35,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2  241  228  246 -5,5 7,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 1 325 1 252 1 235 -5,5 -1,3
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 15 - 2 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 6 - 2 : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
          :
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -668 -469 -486 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -55 -35 -32 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -216 -156 -162 : :
Medlemsavgift, folketrygda -164 -116 -122 :  
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -182 -134 -135 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -51 -28 -34 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller