Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-oktober. 2003, 2004 og 2005. Millionar kroner
  2003 2004 2005 Endring i prosent
  2003-2004 2004-2005
Fordelte skattar i alt  370 845  407 388  485 336 9,9 19,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 14 164 14 330 14 797 1,2 3,3
Ordinær skatt på oljeutvinning 35 376 42 367 62 235 19,8 46,9
Særskatt på oljeutvinning 56 420 69 134  103 307 22,5 49,4
Fellesskatt til staten 73 968 82 199 93 873 11,1 14,2
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 13 461 12 840 14 272 -4,6 11,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 62 605 66 305 69 158 5,9 4,3
Medlemsavgift til folketrygda 47 352 48 709 51 305 2,9 5,3
Arbeidsgjevaravgift 1 66 819 70 233 74 568 5,1 6,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  680 1 272 1 820 87,2 43,1
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  258 315  268 089  281 017 3,8 4,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 13 571 13 736 13 775 1,2 0,3
Fellesskatt til staten 54 363 56 122 57 506 3,2 2,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 13 364 12 648 14 026 -5,4 10,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 62 002 65 251 67 893 5,2 4,0
Medlemsavgift til folketrygda 47 517 48 828 51 429 2,8 5,3
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 66 819 70 233 74 568 5,1 6,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  680 1 272 1 820 87,2 43,1
           
Etterskotsordninga  113 183  139 779  204 809 23,5 46,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  638  630 1 054 -1,3 67,2
Ordinær skatt på oljeutvinning 35 376 42 367 62 235 19,8 46,9
Særskatt på oljeutvinning 56 420 69 134  103 307 22,5 49,4
Fellesskatt til staten 19 787 26 215 36 505 32,5 39,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  148  221  280 49,1 26,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  814 1 213 1 428 49,1 17,7
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 15 - 2 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 6 - 2 : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -668 -480 -493 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -54 -35 -31 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -216 -160 -165 : :
Medlemsavgift, folketrygda -165 -119 -125 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -182 -137 -137 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -51 -29 -35 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller