Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-september. 2003, 2004 og 2005. Millionar kroner
  2003 2004 2005 Endring i prosent
  2003-2004 2004-2005
Fordelte skattar i alt  320 996  334 293  369 160 4,1 10,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 13 928 13 918 14 015 -0,1 0,7
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 193 18 968 26 802 4,3 41,3
Særskatt på oljeutvinning 28 531 31 020 43 538 8,7 40,4
Fellesskatt til staten 71 526 73 455 76 941 2,7 4,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 13 293 12 575 13 943 -5,4 10,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 61 655 65 047 67 426 5,5 3,7
Medlemsavgift til folketrygda 46 605 48 040 50 371 3,1 4,9
Arbeidsgjevaravgift 1 66 589 70 002 74 330 5,1 6,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  676 1 267 1 793 87,6 41,5
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  254 946  265 117  276 923 4,0 4,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 13 346 13 521 13 482 1,3 -0,3
Fellesskatt til staten 53 406 55 357 56 415 3,7 1,9
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 13 184 12 451 13 783 -5,6 10,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 60 994 64 365 66 630 5,5 3,5
Medlemsavgift til folketrygda 46 751 48 153 50 490 3,0 4,9
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 66 589 70 002 74 330 5,1 6,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  676 1 267 1 793 87,6 41,5
           
Etterskotsordninga 66 620 69 631 92 703 4,5 33,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  619  428  563 -30,8 31,4
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 193 18 968 26 802 4,3 41,3
Særskatt på oljeutvinning 28 531 31 020 43 538 8,7 40,4
Fellesskatt til staten 18 279 18 228 20 656 -0,3 13,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  153  152  193 -1,1 27,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  844  834  951 -1,2 14,0
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 15 - 2 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 6 - 2 : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -584 -455 -469 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -46 -32 -30 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -189 -151 -156 : :
Medlemsavgift, folketrygda -145 -113 -119 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -159 -130 -131 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -45 -28 -33 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller