Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-august. 2003, 2004 og 2005. Millionar kroner
  2003 2004 2005 Endring i prosent
  2003-2004 2004-2005
Fordelte skattar i alt  268 751  280 715  312 543 4,5 11,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 11 055 11 083 11 185 0,3 0,9
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 111 18 971 26 652 4,7 40,5
Særskatt på oljeutvinning 28 400 31 020 43 289 9,2 39,6
Fellesskatt til staten 60 443 61 782 64 936 2,2 5,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 10 274 10 033 10 934 -2,3 9,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 48 544 51 339 53 249 5,8 3,7
Medlemsavgift til folketrygda 36 612 37 834 39 585 3,3 4,6
Arbeidsgjevaravgift1 54 655 57 393 60 941 5,0 6,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  657 1 259 1 772 91,5 40,7
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  202 757  211 161  220 581 4,1 4,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 10 463 10 663 10 640 1,9 -0,2
Fellesskatt til staten 42 296 43 458 44 419 2,7 2,2
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 10 152 9 897 10 761 -2,5 8,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 47 824 50 592 52 392 5,8 3,5
Medlemsavgift til folketrygda 36 711 37 900 39 656 3,2 4,6
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 54 655 57 393 60 941 5,0 6,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  657 1 259 1 772 91,5 40,7
           
Etterskotsordninga 66 384 69 818 92 240 5,2 32,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  619  441  562 -28,8 27,5
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 111 18 971 26 652 4,7 40,5
Særskatt på oljeutvinning 28 400 31 020 43 289 9,2 39,6
Fellesskatt til staten 18 257 18 399 20 595 0,8 11,9
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2  153  152  193 -0,9 27,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  843  835  948 -0,9 13,5
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 15 - 2 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 6 - 2 : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -404 -264 -280 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -35 -20 -17 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -129 -88 -94 : :
Medlemsavgift, folketrygda -99 -65 -71 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -110 -75 -78 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -31 -16 -20 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller