Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-juli. 2003, 2004 og 2005. Millionar kroner
  2003 2004 2005 Endring i prosent
  2003-2004 2004-2005
Fordelte skattar i alt  267 095  278 591  310 632 4,3 11,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 10 946 10 947 11 062 0,0 1,1
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 156 18 967 26 660 4,5 40,6
Særskatt på oljeutvinning 28 400 31 020 43 289 9,2 39,6
Fellesskatt til staten 60 107 61 287 64 479 2,0 5,2
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 10 179 9 903 10 827 -2,7 9,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 48 048 50 731 52 706 5,6 3,9
Medlemsavgift til folketrygda 36 225 37 375 39 178 3,2 4,8
Arbeidsgjevaravgift 1 54 382 57 099 60 667 5,0 6,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  651 1 262 1 763 93,8 39,8
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  200 914  209 022  218 661 4,0 4,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 10 349 10 526 10 518 1,7 -0,1
Fellesskatt til staten 41 823 42 939 43 954 2,7 2,4
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 10 056 9 768 10 655 -2,9 9,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 47 327 49 987 51 853 5,6 3,7
Medlemsavgift til folketrygda 36 326 37 441 39 251 3,1 4,8
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 54 382 57 099 60 667 5,0 6,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  651 1 262 1 763 93,8 39,8
           
Etterskotsordninga 66 574 69 837 92 258 4,9 32,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  622  441  562 -29,2 27,5
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 156 18 967 26 660 4,5 40,6
Særskatt på oljeutvinning 28 400 31 020 43 289 9,2 39,6
Fellesskatt til staten 18 396 18 424 20 605 0,2 11,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  154  151  193 -1,5 27,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  846  833  948 -1,5 13,8
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 15 - 2 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 6 - 2 : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -408 -268 -289 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -35 -20 -18 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -131 -89 -97 : :
Medlemsavgift, folketrygda -100 -66 -73 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -111 -77 -80 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -31 -16 -21 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller