Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-juni. 2003, 2004 og 2005. Millionar kroner
  2003 2004 2005 Endring i prosent
  2003-2004 2004-2005
Fordelte skattar i alt  225 439  234 027  263 205 3,8 12,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 011 8 963 9 057 -0,5 1,0
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 144 18 988 26 598 4,7 40,1
Særskatt på oljeutvinning 28 400 31 039 43 289 9,3 39,5
Fellesskatt til staten 52 645 52 957 56 147 0,6 6,0
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 8 117 8 138 8 731 0,3 7,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 39 181 41 167 42 858 5,1 4,1
Medlemsavgift til folketrygda 29 457 30 250 31 661 2,7 4,7
Arbeidsgjevaravgift 1 40 389 42 235 44 709 4,6 5,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 94  290  154  209,8 -46,7
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  159 298  164 506  171 333 3,3 4,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 415 8 544 8 517 1,5 -0,3
Fellesskatt til staten 34 377 34 677 35 641 0,9 2,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 7 996 8 004 8 560 0,1 7,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 38 465 40 434 42 012 5,1 3,9
Medlemsavgift til folketrygda 29 562 30 322 31 739 2,6 4,7
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 40 389 42 235 44 709 4,6 5,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 94  290  154  209,8 -46,7
           
Etterskotsordninga 66 551 69 810 92 180 4,9 32,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  622  440  559 -29,3 27,1
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 144 18 988 26 598 4,7 40,1
Særskatt på oljeutvinning 28 400 31 039 43 289 9,3 39,5
Fellesskatt til staten 18 384 18 363 20 592 -0,1 12,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  154  151  193 -1,6 27,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  847  830  948 -2,0 14,3
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 15 - 2 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 6 - 2 : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -425 -289 -310 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -35 -21 -19 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -136 -96 -104 : :
Medlemsavgift, folketrygda -105 -72 -78 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -116 -83 -86 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -33 -18 -22 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller