Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-mai. 2003, 2004 og 2005. Millionar kroner
  2003 2004 2005 Endring i prosent
  2003-2004 2004-2005
Fordelte skattar i alt  224 298  231 662  262 000 3,3 13,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 980 8 872 9 001 -1,2 1,4
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 101 18 984 26 601 4,9 40,1
Særskatt på oljeutvinning 28 214 31 039 43 289 10,0 39,5
Fellesskatt til staten 52 421 52 100 55 992 -0,6 7,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 8 065 8 043 8 653 -0,3 7,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 39 033 40 723 42 533 4,3 4,4
Medlemsavgift til folketrygda 29 335 29 911 31 386 2,0 4,9
Arbeidsgjevaravgift 1 40 064 41 715 44 393 4,1 6,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 85  274  152  221,4 -44,6
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  158 145  162 498  169 705 2,8 4,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 357 8 454 8 436 1,2 -0,2
Fellesskatt til staten 34 160 34 256 35 276 0,3 3,0
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 7 918 7 902 8 462 -0,2 7,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 38 206 39 950 41 592 4,6 4,1
Medlemsavgift til folketrygda 29 355 29 947 31 393 2,0 4,8
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 40 064 41 715 44 393 4,1 6,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 85  274  152  221,4 -44,6
           
Etterskotsordninga 66 214 69 304 92 320 4,7 33,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  620  429  565 -30,8 31,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 101 18 984 26 601 4,9 40,1
Særskatt på oljeutvinning 28 214 31 039 43 289 10,0 39,5
Fellesskatt til staten 18 281 17 883 20 723 -2,2 15,9
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  154  150  193 -2,6 29,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  845  820  949 -3,0 15,8
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 15 - 2 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 6 - 2 : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -76 -140 -27 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -5 -11 -1 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -24 -46 -9 : :
Medlemsavgift, folketrygda -20 -35 -7 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -20 -39 -7 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -7 -8 -2 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller