Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-april. 2003, 2004 og 2005. Millionar kroner
  2003 2004 2005 Endring i prosent
  2003-2004 2004-2005
Fordelte skattar  166 554  175 103  201 011 5,1 14,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 5 781 5 866 5 907 1,5 0,7
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 123 19 078 26 533 5,3 39,1
Særskatt på oljeutvinning 28 214 31 153 43 123 10,4 38,4
Fellesskatt til staten 38 435 39 256 42 242 2,1 7,6
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 4 843 5 348 5 439 10,4 1,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 24 830 26 230 27 318 5,6 4,1
Medlemsavgift til folketrygda 18 554 19 137 19 873 3,1 3,8
Arbeidsgjevaravgift 1 27 757 28 866 30 534 4,0 5,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 18  168 44  857,9 -74,0
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  102 218  105 903  109 909 3,6 3,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 5 200 5 442 5 368 4,6 -1,4
Fellesskatt til staten 22 050 21 713 22 465 -1,5 3,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 4 688 5 196 5 248 10,8 1,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 23 970 25 395 26 384 5,9 3,9
Medlemsavgift til folketrygda 18 535 19 123 19 866 3,2 3,9
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 27 757 28 866 30 534 4,0 5,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 18  168 44  857,9 -74,0
           
Etterskotsordninga 64 251 69 143 91 077 7,6 31,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  569  422  537 -25,8 27,2
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 123 19 078 26 533 5,3 39,1
Særskatt på oljeutvinning 28 214 31 153 43 123 10,4 38,4
Fellesskatt til staten 16 364 17 526 19 769 7,1 12,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  151  149  189 -1,4 27,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  830  814  926 -1,9 13,7
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 15 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 6 - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 71 57 25 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 3 2 1 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 24 20 8 : :
Medlemsavgift, folketrygda 19 14 7 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten 21 17 7 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 5 4 2 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller