Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-mars. 2003, 2004 og 2005. Millionar kroner
  2003 2004 2005 Endring i prosent
  2003-2004 2004-2005
Fordelte skattar  107 188  109 505  115 091 2,2 5,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 5 227 5 273 5 280 0,9 0,1
Ordinær skatt på oljeutvinning  249 -219 64 -187,7 -129,5
Særskatt på oljeutvinning  212 -119 71 -156,2 -159,3
Fellesskatt til staten 29 014 28 746 30 417 -0,9 5,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 4 512 4 909 5 046 8,8 2,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 23 038 24 190 25 231 5,0 4,3
Medlemsavgift til folketrygda 17 481 17 914 18 688 2,5 4,3
Arbeidsgjevaravgift1 27 439 28 640 30 254 4,4 5,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 15  171 38 1 016,0 -77,6
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 97 633  100 738  104 845 3,2 4,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 4 929 5 076 5 034 3,0 -0,8
Fellesskatt til staten 20 738 20 337 21 096 -1,9 3,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 4 436 4 833 4 946 9,0 2,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 22 609 23 777 24 795 5,2 4,3
Medlemsavgift til folketrygda 17 467 17 904 18 682 2,5 4,3
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 27 439 28 640 30 254 4,4 5,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 15  171 38 1 016,0 -77,6
           
Etterskotsordninga 9 489 8 728 10 222 -8,0 17,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  288  196  246 -31,9 25,2
Ordinær skatt på oljeutvinning  249 -219 64 -187,7 -129,5
Særskatt på oljeutvinning  212 -119 71 -156,2 -159,3
Fellesskatt til staten 8 261 8 397 9 314 1,6 10,9
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 73 73 98 -0,4 34,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  404  400  429 -1,2 7,3
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 15 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 6 - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 52 39 23 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 1 1 1 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 19 13 8 : :
Medlemsavgift, folketrygda 14 10 6 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten 15 12 6 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 3 3 2 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller