Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-februar. 2003, 2004 og 2005. Millionar kroner
  2003 2004 2005 Endring i prosent
  2003-2004 2004-2005
Fordelte skattar 54 575 55 272 58 844 1,3 6,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 2 277 2 385 2 500 4,7 4,8
Ordinær skatt på oljeutvinning  154 -129  150 -184,2 -215,7
Særskatt på oljeutvinning 76 -19  143 -124,5 -869,8
Fellesskatt til staten 17 808 16 668 17 651 -6,4 5,9
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 1 508 2 364 2 118 56,8 -10,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 10 032 10 403 11 326 3,7 8,9
Medlemsavgift til folketrygda 7 603 7 678 8 129 1,0 5,9
Arbeidsgjevaravgift1 15 111 15 768 16 796 4,3 6,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 7  153 31 2 253,4 -79,8
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 45 501 46 491 49 574 2,2 6,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 1 999 2 193 2 271 9,7 3,6
Fellesskatt til staten 9 756 8 406 9 426 -13,8 12,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 1 431 2 291 2 019 60,1 -11,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 9 605 10 005 10 903 4,2 9,0
Medlemsavgift til folketrygda 7 594 7 676 8 127 1,1 5,9
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 15 111 15 768 16 796 4,3 6,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 7  153 31 2 253,4 -79,8
           
Etterskotsordninga 9 043 8 775 9 266 -3,0 5,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  279  196  228 -29,8 16,5
Ordinær skatt på oljeutvinning  154 -129  150 -184,2 -215,7
Særskatt på oljeutvinning 76 -19  143 -124,5 -869,8
Fellesskatt til staten 8 043 8 261 8 224 2,7 -0,4
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 75 72 98 -4,2 36,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  416  395  423 -5,1 7,1
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 30 5 4 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -1 -4 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 11 4 1 : :
Medlemsavgift, folketrygda 9 3 1 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten 9 1 1 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 2 1 - : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller