Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar 2003, 2004 og 2005. Millionar kroner
  2003 2004 2005 Endring i prosent
  2003-2004 2004-2005
Fordelte skattar 44 853 45 426 48 718 1,3 7,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 1 965 2 159 2 211 9,9 2,4
Ordinær skatt på oljeutvinning -20 -100 13 -388,5 :
Særskatt på oljeutvinning - -19 0 : :
Fellesskatt til staten 10 043 8 428 9 558 -16,1 13,4
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 1 384 2 253 1 964 62,8 -12,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 9 348 9 748 10 638 4,3 9,1
Medlemsavgift til folketrygda 7 389 7 427 7 919 0,5 6,6
Arbeidsgjevaravgift1 14 739 15 375 16 384 4,3 6,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 5  154 30 : -80,2
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 44 336 45 289 48 320 2,1 6,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 1 950 2 154 2 197 10,5 2,0
Fellesskatt til staten 9 548 8 198 9 190 -14,1 12,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 1 381 2 250 1 964 62,9 -12,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 9 330 9 732 10 636 4,3 9,3
Medlemsavgift til folketrygda 7 383 7 426 7 920 0,6 6,6
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 14 739 15 375 16 384 4,3 6,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 5  154 30 : -80,2
           
Etterskotsordninga  500  134  400 -73,2  198,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 17 6 14 -63,3  119,4
Ordinær skatt på oljeutvinning -20 -100 27 -388,5 :
Særskatt på oljeutvinning - -19 8 : :
Fellesskatt til staten  490  229  369 -53,3 61,0
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 2 3 1 18,9 -73,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 11 14 4 29,1 -73,7
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 17 3 -3 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -2 -2 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 7 2 -1 : :
Medlemsavgift, folketrygda 6 1 - : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten 4 1 -1 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 1 - - : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller