Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-desember. 2002, 2003 og 2004. Millionar kroner
  2002 2003 2004 Endring i prosent
  2002-2003 2003-2004
Fordelte skattar  428 197  449 743  472 786 5,0 5,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 17 533 17 981 17 593 2,6 -2,2
Ordinær skatt på oljeutvinning 33 495 37 530 42 779 12,0 14,0
Særskatt på oljeutvinning 53 125 59 786 69 839 12,5 16,8
Fellesskatt til staten  103 262  100 552 98 258 -2,6 -2,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 15 462 16 765 15 688 8,4 -6,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 72 012 76 515 81 573 6,3 6,6
Medlemsavgift til folketrygda 56 592 60 475 61 944 6,9 2,4
Arbeidsgjevaravgift1 75 928 79 455 83 783 4,6 5,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  789  685 1 328 -13,1 93,8
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  306 628  316 784  329 551 3,3 4,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 16 850 16 918 16 939 0,4 0,1
Fellesskatt til staten 70 129 67 096 69 494 -4,3 3,6
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 15 248 16 577 15 487 8,7 -6,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 70 931 75 421 80 462 6,3 6,7
Medlemsavgift til folketrygda 56 753 60 632 62 057 6,8 2,4
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 75 928 79 455 83 783 4,6 5,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  789  685 1 328 -13,1 93,8
           
Etterskotsordninga  122 239  133 584  143 694 9,3 7,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  734 1 107  688 50,8 -37,9
Ordinær skatt på oljeutvinning 33 495 37 530 42 779 12,0 14,0
Særskatt på oljeutvinning 53 125 59 786 69 839 12,5 16,8
Fellesskatt til staten 33 352 33 631 28 895 0,8 -14,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2  241  236  229 -2,0 -3,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 1 292 1 294 1 263 0,2 -2,4
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - 15 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - 9 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - 6 - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -670 -639 -459 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -50 -53 -34 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -212 -206 -153 : :
Medlemsavgift, folketrygda -161 -157 -113 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -220 -174 -131 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -27 -49 -28 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller