Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-november. 2002, 2003 og 2004. Millionar kroner
  2002 2003 2004 Endring i prosent
  2002-2003 2003-2004
Fordelte skattar  423 095     439 215     466 868 3,8 6,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 17 167 17 638 17 322 2,7 -1,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 33 322 35 449 42 351 6,4 19,5
Særskatt på oljeutvinning 52 966 56 424 69 134 6,5 22,5
Fellesskatt til staten  101 687 98 492 96 778 -3,1 -1,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 15 016 16 536 15 396 10,1 -6,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 70 890 75 258 80 182 6,2 6,5
Medlemsavgift til folketrygda 55 700 59 653 60 927 7,1 2,1
Arbeidsgjevaravgift 1 75 593 79 070 83 453 4,6 5,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  753  694 1 325 -7,9 91,0
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  302 646  312 577  325 120 3,3 4,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 16 509 16 594 16 677 0,5 0,5
Fellesskatt til staten 69 265 65 913 68 339 -4,8 3,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 14 808 16 346 15 197 10,4 -7,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 69 851 74 143 79 086 6,1 6,7
Medlemsavgift til folketrygda 55 866 59 817 61 043 7,1 2,1
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 75 593 79 070 83 453 4,6 5,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  753  694 1 325 -7,9 91,0
           
Etterskotsordninga  121 142  127 291  142 217 5,1 11,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  710 1 090  679 53,5 -37,7
Ordinær skatt på oljeutvinning 33 322 35 449 42 351 6,4 19,5
Særskatt på oljeutvinning 52 966 56 424 69 134 6,5 22,5
Fellesskatt til staten 32 649 32 762 28 573 0,3 -12,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  236  241  228 2,2 -5,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 1 258 1 325 1 252 5,3 -5,5
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - 15 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - 9 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - 6 - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -692 -668 -469 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -52 -55 -35 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -219 -216 -156 : :
Medlemsavgift, folketrygda -166 -164 -116 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -227 -182 -134 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -28 -51 -28 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller