Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-oktober. 2002, 2003 og 2004. Millionar kroner
  2002 2003 2004 Endring i prosent
  2002-2003 2003-2004
Fordelte skattar  354 951     370 845     407 388 4,5 9,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 13 630 14 164 14 330 3,9 1,2
Ordinær skatt på oljeutvinning 33 224 35 376 42 367 6,5 19,8
Særskatt på oljeutvinning 52 958 56 420 69 134 6,5 22,5
Fellesskatt til staten 73 986 73 968 82 199 0,0 11,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 13 438 13 461 12 840 0,2 -4,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 58 597 62 605 66 305 6,8 5,9
Medlemsavgift til folketrygda 44 838 47 352 48 709 5,6 2,9
Arbeidsgjevaravgift1 63 534 66 819 70 233 5,2 5,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  746  680 1 272 -9,0 87,2
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  248 944  258 315  268 089 3,8 3,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 13 274 13 571 13 736 2,2 1,2
Fellesskatt til staten 55 043 54 363 56 122 -1,2 3,2
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 13 314 13 364 12 648 0,4 -5,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 58 021 62 002 65 251 6,9 5,2
Medlemsavgift til folketrygda 45 011 47 517 48 828 5,6 2,8
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 63 534 66 819 70 233 5,2 5,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  746  680 1 272 -9,0 87,2
           
Etterskotsordninga  106 725  113 183  139 779 6,1 23,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  409  638  630 55,9 -1,3
Ordinær skatt på oljeutvinning 33 224 35 376 42 367 6,5 19,8
Særskatt på oljeutvinning 52 958 56 420 69 134 6,5 22,5
Fellesskatt til staten 19 179 19 787 26 215 3,2 32,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2  153  148  221 -3,2 49,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  802  814 1 213 1,4 49,1
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - 15 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - 9 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - 6 - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -718 -668 -480 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -53 -54 -35 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -227 -216 -160 : :
Medlemsavgift, folketrygda -173 -165 -119 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -235 -182 -137 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -29 -51 -29 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller