Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-september. 2002, 2003 og 2004. Millionar kroner
  2002 2003 2004 Endring i prosent
  2002-2003 2003-2004
Fordelte skattar  310 794  320 996  334 293 3,3 4,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 13 352 13 928 13 918 4,3 -0,1
Ordinær skatt på oljeutvinning 17 344 18 193 18 968 4,9 4,3
Særskatt på oljeutvinning 27 927 28 531 31 020 2,2 8,7
Fellesskatt til staten 73 419 71 526 73 455 -2,6 2,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 12 984 13 293 12 575 2,4 -5,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 57 655 61 655 65 047 6,9 5,5
Medlemsavgift til folketrygda 44 111 46 605 48 040 5,7 3,1
Arbeidsgjevaravgift1 63 261 66 589 70 002 5,3 5,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  742  676 1 267 -9,0 87,6
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  245 506  254 946  265 117 3,8 4,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 12 989 13 346 13 521 2,8 1,3
Fellesskatt til staten 54 314 53 406 55 357 -1,7 3,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 12 858 13 184 12 451 2,5 -5,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 57 067 60 994 64 365 6,9 5,5
Medlemsavgift til folketrygda 44 275 46 751 48 153 5,6 3,0
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 63 261 66 589 70 002 5,3 5,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  742  676 1 267 -9,0 87,6
           
Etterskotsordninga 65 962 66 620 69 631 1,0 4,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  412  619  428 50,4 -30,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 17 344 18 193 18 968 4,9 4,3
Særskatt på oljeutvinning 27 927 28 531 31 020 2,2 8,7
Fellesskatt til staten 19 325 18 279 18 228 -5,4 -0,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2  153  153  152 0,4 -1,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  802  844  834 5,2 -1,2
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - 15 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - 9 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - 6 - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -674 -584 -455 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -49 -46 -32 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -214 -189 -151 : :
Medlemsavgift, folketrygda -164 -145 -113 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -221 -159 -130 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -27 -45 -28 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller