Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-august. 2002, 2003 og 2004. Millionar kroner
  2002 2003 2004 Endring i prosent
  2002-2003 2003-2004
Fordelte skattar  260 362  268 751  280 715 3,2 4,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 10 648 11 055 11 083 3,8 0,3
Ordinær skatt på oljeutvinning 17 174 18 111 18 971 5,5 4,7
Særskatt på oljeutvinning 27 819 28 400 31 020 2,1 9,2
Fellesskatt til staten 61 026 60 443 61 782 -1,0 2,2
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 11 095 10 274 10 033 -7,4 -2,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 45 409 48 544 51 339 6,9 5,8
Medlemsavgift til folketrygda 34 614 36 612 37 834 5,8 3,3
Arbeidsgjevaravgift 1 51 880 54 655 57 393 5,3 5,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  696  657 1 259 -5,5 91,5
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  195 110  202 757  211 161 3,9 4,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 10 274 10 463 10 663 1,8 1,9
Fellesskatt til staten 41 801 42 296 43 458 1,2 2,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 10 967 10 152 9 897 -7,4 -2,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 44 766 47 824 50 592 6,8 5,8
Medlemsavgift til folketrygda 34 727 36 711 37 900 5,7 3,2
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 51 880 54 655 57 393 5,3 5,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  696  657 1 259 -5,5 91,5
           
Etterskotsordninga 65 723 66 384 69 818 1,0 5,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  411  619  441 50,5 -28,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 17 174 18 111 18 971 5,5 4,7
Særskatt på oljeutvinning 27 819 28 400 31 020 2,1 9,2
Fellesskatt til staten 19 380 18 257 18 399 -5,8 0,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  147  153  152 4,4 -0,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  792  843  835 6,5 -0,9
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - 15 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - 9 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - 6 - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -472 -404 -264 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -36 -35 -20 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -149 -129 -88 : :
Medlemsavgift, folketrygda -113 -99 -65 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -156 -110 -75 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -18 -31 -16 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller