Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-juli. 2002, 2003 og 2004. Millionar kroner
  2002 2003 2004 Endring i prosent
  2002-2003 2003-2004
Fordelte skattar  258 382  267 095  278 591 3,4 4,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 10 547 10 946 10 947 3,8 0,0
Ordinær skatt på oljeutvinning 17 176 18 156 18 967 5,7 4,5
Særskatt på oljeutvinning 27 819 28 400 31 020 2,1 9,2
Fellesskatt til staten 60 570 60 107 61 287 -0,8 2,0
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 10 887 10 179 9 903 -6,5 -2,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 44 906 48 048 50 731 7,0 5,6
Medlemsavgift til folketrygda 34 199 36 225 37 375 5,9 3,2
Arbeidsgjevaravgift1 51 611 54 382 57 099 5,4 5,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  667  651 1 262 -2,4 93,8
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  193 191  200 914  209 022 4,0 4,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 10 173 10 349 10 526 1,7 1,7
Fellesskatt til staten 41 399 41 823 42 939 1,0 2,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 10 759 10 056 9 768 -6,5 -2,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 44 267 47 327 49 987 6,9 5,6
Medlemsavgift til folketrygda 34 315 36 326 37 441 5,9 3,1
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 51 611 54 382 57 099 5,4 5,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  667  651 1 262 -2,4 93,8
           
Etterskotsordninga 65 674 66 574 69 837 1,4 4,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  411  622  441 51,5 -29,2
Ordinær skatt på oljeutvinning 17 176 18 156 18 967 5,7 4,5
Særskatt på oljeutvinning 27 819 28 400 31 020 2,1 9,2
Fellesskatt til staten 19 330 18 396 18 424 -4,8 0,2
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2  147  154  151 4,8 -1,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  791  846  833 6,9 -1,5
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - 15,0 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - 9,0 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - 6,0 - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -484,0 -408,0 -268,0 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -37,0 -35,0 -20,0 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -153,0 -131,0 -89,0 : :
Medlemsavgift, folketrygda -116,0 -100,0 -66,0 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -159,0 -111,0 -77,0 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -19,0 -31,0 -16,0 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller