Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-juni. 2002, 2003 og 2004. Millionar kroner
  2002 2003 2004 Endring i prosent
  2002-2003 2003-2004
Fordelte skattar  218 214  225 439  234 027 3,3 3,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 686 9 011 8 963 3,7 -0,5
Ordinær skatt på oljeutvinning 17 205 18 144 18 988 5,5 4,7
Særskatt på oljeutvinning 27 834 28 400 31 039 2,0 9,3
Fellesskatt til staten 52 362 52 645 52 957 0,5 0,6
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 9 646 8 117 8 138 -15,9 0,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 36 520 39 181 41 167 7,3 5,1
Medlemsavgift til folketrygda 27 697 29 457 30 250 6,4 2,7
Arbeidsgjevaravgift1 38 138 40 389 42 235 5,9 4,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  124 94  290 -24,6  209,8
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  152 469  159 298  164 506 4,5 3,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 293 8 415 8 544 1,5 1,5
Fellesskatt til staten 32 776 34 377 34 677 4,9 0,9
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 9 512 7 996 8 004 -15,9 0,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 35 841 38 465 40 434 7,3 5,1
Medlemsavgift til folketrygda 27 785 29 562 30 322 6,4 2,6
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 38 138 40 389 42 235 5,9 4,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  124 94  290 -24,6  209,8
           
Etterskotsordninga 66 102 66 551 69 810 0,7 4,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  419  622  440 48,6 -29,3
Ordinær skatt på oljeutvinning 17 205 18 144 18 988 5,5 4,7
Særskatt på oljeutvinning 27 834 28 400 31 039 2,0 9,3
Fellesskatt til staten 19 706 18 384 18 363 -6,7 -0,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2  147  154  151 4,9 -1,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  791  847  830 7,0 -2,0
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - 15 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - 9 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - 6 - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -358 -425 -289 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -25 -35 -21 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -112 -136 -96 : :
Medlemsavgift, folketrygda -88 -105 -72 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -119 -116 -83 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -13 -33 -18 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller