Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-mai. 2002, 2003 og 2004. Millionar kroner
  2002 2003 2004 Endring i prosent
  2002-2003 2003-2004
Fordelte skattar  216 816  224 298  231 662 3,5 3,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 625 8 980 8 872 4,1 -1,2
Ordinær skatt på oljeutvinning 17 194 18 101 18 984 5,3 4,9
Særskatt på oljeutvinning 27 837 28 214 31 039 1,4 10,0
Fellesskatt til staten 52 011 52 421 52 100 0,8 -0,6
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 9 583 8 065 8 043 -15,8 -0,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 36 293 39 033 40 723 7,5 4,3
Medlemsavgift til folketrygda 27 337 29 335 29 911 7,3 2,0
Arbeidsgjevaravgift1 37 811 40 064 41 715 6,0 4,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  124 85  274 -31,3  221,4
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  150 929  158 145  162 498 4,8 2,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 212 8 357 8 454 1,8 1,2
Fellesskatt til staten 32 445 34 160 34 256 5,3 0,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 9 438 7 918 7 902 -16,1 -0,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 35 535 38 206 39 950 7,5 4,6
Medlemsavgift til folketrygda 27 363 29 355 29 947 7,3 2,0
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 37 811 40 064 41 715 6,0 4,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  124 85  274 -31,3  221,4
           
Etterskotsordninga 65 985 66 214 69 304 0,3 4,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  418  620  429 48,4 -30,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 17 194 18 101 18 984 5,3 4,9
Særskatt på oljeutvinning 27 837 28 214 31 039 1,4 10,0
Fellesskatt til staten 19 601 18 281 17 883 -6,7 -2,2
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  146  154  150 5,0 -2,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  789  845  820 7,2 -3,0
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - 15 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - 9 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - 6 - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -98 -76 -140 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -5 -5 -11 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -30 -24 -46 : :
Medlemsavgift, folketrygda -26 -20 -35 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -35 -20 -39 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -1 -7 -8 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller