Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-april 2002, 2003 og 2004. Millionar kroner
  2002 2003 2004 Endring i prosent
  2002-2003 2003-2004
Fordelte skattar  163 031  166 554  175 103 2,2 5,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 5 681 5 781 5 866 1,8 1,5
Ordinær skatt på oljeutvinning 17 204 18 123 19 078 5,3 5,3
Særskatt på oljeutvinning 27 837 28 214 31 153 1,4 10,4
Fellesskatt til staten 38 119 38 435 39 256 0,8 2,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 7 367 4 843 5 348 -34,3 10,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 23 385 24 830 26 230 6,2 5,6
Medlemsavgift til folketrygda 17 232 18 554 19 137 7,7 3,1
Arbeidsgjevaravgift1 26 181 27 757 28 866 6,0 4,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 23 18  168 -24,0  857,9
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 98 049  102 218  105 903 4,3 3,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 5 280 5 200 5 442 -1,5 4,6
Fellesskatt til staten 19 542 22 050 21 713 12,8 -1,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 7 218 4 688 5 196 -35,0 10,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 22 591 23 970 25 395 6,1 5,9
Medlemsavgift til folketrygda 17 214 18 535 19 123 7,7 3,2
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 26 181 27 757 28 866 6,0 4,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 23 18  168 -24,0  857,9
           
Etterskotsordninga 64 908 64 251 69 143 -1,0 7,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  398  569  422 43,0 -25,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 17 204 18 123 19 078 5,3 5,3
Særskatt på oljeutvinning 27 837 28 214 31 153 1,4 10,4
Fellesskatt til staten 18 556 16 364 17 526 -11,8 7,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  143  151  149 5,6 -1,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  770  830  814 7,9 -1,9
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - 15 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - 9 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - 6 - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 74 71 57 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 3 3 2 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 25 24 20 : :
Medlemsavgift, folketrygda 19 19 14 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten 21 21 17 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 7 5 4 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller