Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-mars 2002, 2003 og 2004. Millionar kroner
  2002 2003 2004 Endring i prosent
  2002-2003 2003-2004
Fordelte skattar  101 629  107 188  109 505 5,5 2,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 5 066 5 227 5 273 3,2 0,9
Ordinær skatt på oljeutvinning -24  249 -219 -1 133,3 -187,7
Særskatt på oljeutvinning -208  212 -119 -202,2 -156,2
Fellesskatt til staten 27 419 29 014 28 746 5,8 -0,9
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 6 482 4 512 4 909 -30,4 8,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 21 195 23 038 24 190 8,7 5,0
Medlemsavgift til folketrygda 15 855 17 481 17 914 10,3 2,5
Arbeidsgjevaravgift 1 25 823 27 439 28 640 6,3 4,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 20 15  171 -24,6 1 016,0
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 91 994 97 633  100 738 6,1 3,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 4 861 4 929 5 076 1,4 3,0
Fellesskatt til staten 18 220 20 738 20 337 13,8 -1,9
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 6 409 4 436 4 833 -30,8 9,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 20 821 22 609 23 777 8,6 5,2
Medlemsavgift til folketrygda 15 840 17 467 17 904 10,3 2,5
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 25 823 27 439 28 640 6,3 4,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 20 15  171 -24,6 1 016,0
           
Etterskotsordninga 9 574 9 489 8 728 -0,9 -8,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  202  288  196 42,5 -31,9
Ordinær skatt på oljeutvinning -24  249 -219 -1 133,3 -187,7
Særskatt på oljeutvinning -208  212 -119 -202,2 -156,2
Fellesskatt til staten 9 182 8 261 8 397 -10,0 1,6
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 67 73 73 9,8 -0,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  354  404  400 14,1 -1,2
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - 15 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - 9 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - 6 - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 61 52 39 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 3 1 1 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 20 19 13 : :
Medlemsavgift, folketrygda 15 14 10 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten 17 15 12 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 6 3 3 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller